Klubbens sikkerhed regler

Dykandens sikkerhedsbestemmelser, pkt. A til N.
Såfremt et emne ikke er med, følges DSF's retningslinjer og anbefalinger
 
A.
Hvor flere foretager en dykning sammen, skal der være udpeget en dykkerleder, der leder og træffer afgørelser i forbindelse med dykningen. Det er dykkerlederen som er ansvarlig for at der er kontaktinfo på alle dykkere og deres familie samlet på et sted og tilgængelig for alle. Dykkerlederen vil altid være den med det højest rangerende bevis, hvis ikke andet er aftalt.
 
B.
Luftflasker, der ikke er godkendt af Statsprøveanstalten/Dantest, må ikke anvendes.
 
C.
Umiddelbart før en dykning skal udstyret afprøves, og luftmængden kontrolleres.
 
D.
Snorkel og kniv skal være anlagt ved alle dykninger i åbent vand.
 
E.
Ved vanskelige dykninger, hvor livline benyttes, skal linen føres af en kvalificeret lineholder.
 
F.
Hvor flere foretager dykning med apparat, skal der dykkes mindst to sammen, og de skal være sammenbundne med en kort mellemline (bodyline max. 3 m). Erfarne dykkere (min. CMAS 2 niveau med min. 50 dyk) kan, hvis dykkerlederen finder det forsvarligt, vælge at dykke uden makkerline. Hvis dette er tilfældet, følges gældende regler for genfinding af makker i overfladen.
 
G.
Ved enhver dykning skal der sættes dykkerflag.
 
H.
Dykkerlederen kan i undtagelsestilfælde, når det skønnes forsvarligt, give dispensation for disse sikkerhedsbestemmelser.
 
I. 
Ved overtrædelse af sikkerhedsreglerne, vil bestyrelsen træffe afgørelse i sagen.
 
J.
Redningsvest er obligatorisk for samtlige medlemmer, der dykker i åbent vand.
 
 
K.
Nitroxdykning
Dykning med nitrox i forbindelse med klubture tillades i det omfang, man har  uddannelse til. Ved nitrox dykning skal der foreligge en plan baseret på tabel. Der må ikke udelukkende dykkes efter dykkercomputer. Planen skal godkendes af dykkerlederen, som selv skal være uddannet i nitroxdykning. Planen skal indeholde informationer om den aktuelle gas der dykkes med, maksimale tilladelige dykkerdybde, evt. forbelastning, planlagte bundtid.
 
L.
Decodykning.
Decodykning skal altid udføres efter en fastlagt plan, der er fremstillet vha. tabeller eller godkendt software. Decodykning må ikke gennemføres blot ved brug af dykkercomputer.
Dykkerplanen skal, som minimum, indeholde oplysninger om bundtid,  bundgas, decogas, dekompressionsniveauer og tider, gasforbrugsberegninger, og hvis der dykkes med nitrox eller accelereret  dekompression, skal der ligeledes være OTU og CNS% beregninger, og der skal være oplysninger om evt. forbelastning.
Den fastlagte plan skal inden dykkets påbegyndelse være godkendt af dykkerlederen. Dykkerlederen skal have minimum samme uddannelsesniveau som det planlagte dyk påkræver, dvs. ved dyk med accelereret deco skal dykkerlederen minimum have uddannelse til at kunne udføre og planlægge sådanne dyk.
Alle deltagende dykkere på decodykket skal have et uddannelsesniveau, der tillader dykning efter den lagte plan.
 
M.
Penetrering.
Ved dykning med penetrering gælder, som for decodykning, at der skal være en præcis plan for dykket og den skal godkendes af dykkerlederen inden dykket må påbegyndes. Planen skal være så detaljeret at tidspunktet for penetreringens begyndelse og afslutning er påført, og den skal indeholde en  gasforbrugsplan. Hver dykker skal være forsynet med et linehjul, primær lygte og backup lygte samt signalbøje. For at kunne lave penetrering på klubture skal alle dykkere på det gældende hold have trænet lineføring enten på land, i svømmehal eller i åbent vand. Penetrering kræver mindst 2 komplette hold der  har erfaring i lineføring.
For planlægning af gasforbruget er kun 3. dels reglen acceptabel her. Når selve penetreringen afsluttes, og begge dykkere atter er i åbent vand sættes en signalbøje for at fortælle overfladeholdet at penetreringen er afsluttet.
Det skal tilstræbes, at det penetrerende hold ikke dykker som sidste hold.
Overskrides det aftalte tidspunkt for afslutningen af penetreringen med mere  end 3 min., skal et standby hold gå i vandet og eftersøge det penetrerende  hold.
 
N.
Trimix og rebreather
Dykning med trimix og rebreather kræver godkendelse fra bestyrelsen.